31505 90200 98+

شبکه های اجتماعی

2077 9101 021

پشتیبانی مشتری

شنبه تا پنجشنبه

08:00 الی 16:30

فناوری سیپ ترانک (Sip Trunk) چیست؟

سیپ ترانک

فناوری سیپ ترانک (Sip Trunk) چیست؟ مونوتل : آن دسته از دوستانی که علاقه مند به مباحث تکنولوزی های شبکه می باشند حتما نام این تکنولوژی برایشان