راه اندازی تلفن اینترنتی

تلفن کابلی و شروع شرکت مخابرات : مونوتل : همه شما حداقل یک تلفن کابل کشی شده با شماره ای ثابت در منزل دارید.

۲۰ بهمن ۱۳۹۹
ادامه مطلب