مفهوم IVR

مونوتل : آشنایی با ابزارهای برنامه نویسی استریسک و مفهوم IVR : برنامه نویسی در استریسک، مرکز اصلی تصمیم گیری،

۱۰ آذر ۱۴۰۰
ادامه مطلب