ارتباطات غیرکلامی در یک محیط مجازی

مونوتل : بیش از یک سال است که سازمان ها به دلیل شییوع ویروس کرونا از دفتر سنتی به محل کار مجازی نقل مکان کرده اند. انتقال از دفتر

۲۱ بهمن ۱۳۹۹
ادامه مطلب