معرفی ابزار مدیریتی و انواع رویدادها در استریسک

مونوتل : یکی از ابزار های قدرتمند استریسک برای مانیتورینگ و مدیریت استریسک، واسط مدیریتی AMI است.

۲۵ مهر ۱۴۰۰
ادامه مطلب