روش های دسترسی و استفاده از خدمات VoIP

روش های دسترسی و استفاده از خدمات VoIP

مونوتل : شما برای استفاده از داخلی که روی ایزابل تعریف نموده اید نیاز به تجهیزاتی دارید که بتوانید داخلی خود را روی آن تعریف نموده و از آن استفاده نمایید؛