فناوری سیپ ترانک (Sip Trunk) چیست؟

سیپ ترانک

فناوری سیپ ترانک (Sip Trunk) چیست؟ مونوتل : آن دسته از دوستانی که علاقه مند به مباحث تکنولوزی های شبکه می باشند حتما نام این تکنولوژی برایشان