شبکه هوشمند IN

شبکه هوشمند IN : این شبکه هوشمند سیستمی یکپارچه برای ارایه سرویس های مخابراتی است که قادر است انواع مختلفی از سرویس های جدید را در حداقل

۱۰ اسفند ۱۳۹۹
ادامه مطلب